Harmonogram prac | Konstancin-Jeziorna

Harmonogram prac

Harmonogram opracowania Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna został szczegółowo określony i zatwierdzony przez Radę Miejską w formie uchwały. Został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w gminie oraz sformułowanie podstawowych założeń strategii i celów rozwoju przy dużym zaangażowaniu społeczności. Z kolei drugi etap obejmuje opracowanie projektu dokumentu, który następnie zostanie poddany opiniowaniu i konsultacjom społecznym. Zakończenie drugiego etapu zakłada przyjęcie strategii w formie uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Etap 1

Diagnoza stanu istniejącego, opracowanie założeń nowej strategii (wizja, cele rozwoju, system realizacji strategii, monitoring):

 1. 1 kwartał 2022 r.:

  1. przeprowadzenie akcji informacyjnej dot. rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategii,

  2. zebranie wniosków (pomysłów i oczekiwań) do strategii,

  3. zebranie zgłoszeń uczestnictwa w procesie opracowania strategii od interesariuszy;

 2. 1 kwartał 2022 r. – szkolenie dot. zasad sporządzania dokumentów strategicznych;

 3. 1–2 kwartał 2022 r. opracowanie założeń (zasad) sporządzania strategii rozwoju gminy – określenie wizji rozwoju, wstępne określenie celów rozwoju (z udziałem interesariuszy);

 4.  1–2 kwartał 2022 r. –- diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych (z udziałem interesariuszy);

 5. 1–2kwartał 2022 r. – powołanie zespołów tematycznych ds. opracowania strategii w podziale na wstępnie określone cele rozwoju (zebranie zgłoszeń uczestnictwa od interesariuszy);

 6. 1–2 kwartał 2022 r. – sformułowanie celów rozwoju (zespoły tematyczne);

 7. 2 kwartał 2022 r. – określenie systemu realizacji strategii (w tym ram finansowych i źródeł finansowania) oraz systemu monitoringu jej realizacji (zespoły tematyczne).

Etap 2

Opracowanie i uchwalenie projektu strategii, w tym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

 1. 2–3 kwartał 2022 r. – opracowanie projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 2. 3 kwartał 2022 r. – opiniowanie projektu strategii;

 3. 3 kwartał 2022 r. – konsultacje społeczne projektu strategii, w tym przeprowadzenie dyskusji publicznej nt. projektu strategii;

 4. 3 kwartał 2022 r. – przedstawienie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji;

 5. 3 kwartał 2022 r. – ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju;

 6. 4 kwartał 2022 r. – przyjęcie uchwały w sprawie strategii rozwoju gminy.

Autor
Piotr Wojdyna