Czym jest strategia rozwoju gminy? | Konstancin-Jeziorna

Czym jest strategia rozwoju gminy?

Strategia rozwoju gminy jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, określającym politykę rozwoju gminy, na którą składają się wzajemnie powiązane działania podejmowane i realizowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Strategia określa zarówno wizję rozwoju, jak również wskazuje narzędzia i metody, które posłużą do jej realizacji.

Podstawę prawną opracowywanego dokumentu stanowią nowelizowane w dniu 13 listopada 2020 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Zasady sporządzania

W nowych przepisach zawarto szczegółowe regulacje dotyczące zasad sporządzania strategii rozwoju gminy. Ustalono w nich, że:

 • strategia rozwoju gminy ma być dokumentem określającym strategię działania w perspektywie średniookresowej,
 • sporządzana jest przez gminę fakultatywnie,
 • musi być spójna ze strategią rozwoju województwa i strategią rozwoju ponadlokalnego (ma to zapewnić systemową spójność dokumentów oraz umożliwić komplementarność działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na obszarach strategicznej interwencji).

Zawartość strategii

 Doprecyzowano również zawartość strategii rozwoju gminy. Wskazano, że strategia ma zawierać:

 • wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy,
 • strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia,
 • rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym,
 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Ponadto strategia ma określać wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. Będą one stanowiły punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Konsultacje projektu

Projekt strategii podlega konsultacjom w szczególności z:

 • sąsiednimi gminami i ich związkami,
 • lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 • mieszkańcami gminy,
 • organami właściwymi do opiniowania projektu strategii wskazanymi w przepisach ustaw, w tym m.in. z zarządem województwa, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie.

W trakcie prac przeprowadzona zostanie również strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji strategii).

Prace nad sporządzeniem nowej strategii poprzedziło przyjęcie przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna harmonogramu opracowania projektu nowej strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna, gdzie zostały określone etapy procedury oraz terminy ich przeprowadzenia.  Przyjęto, że procedura ta powinna się cechować transparentnością i otwartością, tj. włączać w prace nad jej przygotowaniem jak najszersze grono interesariuszy (mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, radnych, sołtysów, pracowników urzędu, ekspertów zewnętrznych). Udział interesariuszy w  opracowaniu strategii zostanie zapewniony na każdym etapie jej sporządzania. Przeprowadzone zostaną również działania informacyjne i promocyjne skierowane do różnych grup interesariuszy, w tym w szczególności do mieszkańców gminy.