strategia rozwoju | Konstancin-Jeziorna

strategia rozwoju

Harmonogram prac

Harmonogram opracowania Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna został szczegółowo określony i zatwierdzony przez Radę Miejską w formie uchwały. Został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w gminie oraz sformułowanie podstawowych założeń strategii i celów rozwoju przy dużym zaangażowaniu społeczności. Z kolei drugi etap obejmuje opracowanie projektu dokumentu, który następnie zostanie poddany opiniowaniu i konsultacjom społecznym.

Czym jest strategia rozwoju gminy?

Strategia rozwoju gminy jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, określającym politykę rozwoju gminy, na którą składają się wzajemnie powiązane działania podejmowane i realizowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Strategia określa zarówno wizję rozwoju, jak również wskazuje narzędzia i metody, które posłużą do jej realizacji.