Początek prac nad nową Strategią rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Początek prac nad nową Strategią rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna

03-01-2022

Ruszają prace nad Strategią rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu tego ważnego dokumentu, który będzie wyznaczał cele i kierunki rozwoju jedynego uzdrowiska na Mazowszu.

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podejmując 24 listopada 2021 roku uchwałę nr 443/8/33/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku zainicjowała prace nad projektem strategii. Strategia jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju naszej gminy. Musi być spójna ze strategiami rozwoju województwa i ponadlokalnego. Ma to m.in. umożliwić wzajemne uzupełnianie się działań podejmowanych na różnych poziomach samorządu. 

Etap pierwszy: diagnoza

Prace nad sporządzeniem strategii rozpoczną się od przeprowadzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. Wnioski z niej staną się częścią strategii i będą stanowiły materiał wyjściowy do określenia strategicznych celów rozwoju gminy oraz kierunków działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia. W dokumencie zostaną również określone efekty, jakie mają przynieść planowane działania oraz docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy i wynikające z niego ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. Będą one stanowiły punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Strategia rozwoju gminy będzie także przedstawiać system jej realizacji, w tym zwłaszcza zagadnienia finansowania oraz może proponować kluczowe dla rozwoju gminy obszary strategicznej interwencji.

Transparentność i otwartość

Procedura sporządzenia strategii będzie się cechować transparentnością i otwartością. Chcemy włączyć w prace nad jej przygotowaniem – na każdym etapie jej sporządzania – jak najszersze grono interesariuszy – mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, radnych, sołtysów, pracowników urzędu, ekspertów zewnętrznych i inne zainteresowane osoby. Przeprowadzone zostaną również działania informacyjne i promocyjne dotyczące prowadzonych prac. W ich trakcie przeprowadzona będzie również strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Sprawdzone zostanie, jak zaplanowane w strategii działania wpłyną na środowisko i przyrodę gminy. Po zakończeniu prac strategia rozwoju gminy zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w pracach nad sporządzeniem strategii zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: e-mail: strategiaatkonstancinjeziorna [dot] pl, tel.: 22 484 23 90, 22 484 23 92, 22 484 24 11. 

Więcej informacji na temat strategii rozwoju można znaleźć w dziale Czym jest strategia rozwoju gminy?