Dlaczego piszemy nową strategię? | Konstancin-Jeziorna

Dlaczego piszemy nową strategię?

03-01-2022

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem fakultatywnym, jednak jej posiadanie niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści, a sam proces jej opracowywania dostarcza cennych informacji o stanie gminy.

Dotychczas obowiązująca dla obszaru gminy Strategia rozwoju została zatwierdzona uchwałą nr 456/IV/29/05 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2005 r. Jej horyzont czasowy sięgał 2020 roku. W związku z upływem okresu jej obowiązywania nadszedł czas na opracowanie nowej strategii odpowiadającej na aktualne wyzwania stojące przed Gminą Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie strategiczne

Strategia stanowi pewnego rodzaju drogowskaz, który umożliwia skupienie działań i zasobów wokół obszarów priorytetowych wskazanych w dokumencie. Wspomaga włodarzy przy podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących rozwoju lokalnego i skupia uwagę na efektywnym wykorzystaniu walorów i potencjału gminy w długookresowej perspektywie. Jednocześnie pozwala przewidywać i przeciwdziałać negatywnym następstwom decyzji i ułatwia pokonywanie różnego typu barier rozwojowych.

Wizerunek gminy

Posiadanie zdefiniowanej długookresowej wizji Gminy Konstancin-Jeziorna jest również elementem kreowania wizerunku gminy i przyczynia się do jej promowania pośród mieszkańców, instytucji i inwestorów. Określenie w sposób otwarty i transparentny, kierunków działań gminy w sferze społeczno-gospodarczej i przestrzennej oraz ich konsekwentna realizacja, jest podstawą budowania wiarygodnego obrazu gminy jako partnera inwestycyjnego oraz przyjaznego miejsca do życia.

Środki zewnętrzne

Nowe zasady aplikowania o środki unijne w perspektywie na lata 2021-2027, przewidują promowanie zadań, które wynikają z realizacji celów przewidzianych w strategii rozwoju gminy.

Prace nad strategią

Od przyjęcia ostatniej strategii wiele się wydarzyło. Żyjemy w zupełnie odmiennej rzeczywistości niż w 2005 roku. Należy zastanowić się, w jakim kierunku powinna rozwijać się nasza Gmina.

Nowa strategia rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna to również nowe podejście do jej tworzenia. Proces będzie cechował się otwartością i będzie nastawiony na współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi osobami przy zaangażowaniu ekspertów z różnych dziedzin, którzy będą koordynować prace nad strategią.

W związku z powyższym liczymy na Państwa głos i zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i aktywistów do włączenia się w prace nad dokumentem na każdym etapie jego przygotowania.